Door Luigi Corvaglia

Met toestemming van de auteur vertaald uit het Italiaans: Appunti di geopolitica delle “sette”. Quarta puntata: dalla Russia con amore (PZ).

Proloog: het Russische icoon

Kijk eens naar de foto hierboven. Hij is genomen op 29 september 2017 in Salekhard in Siberië. Helemaal rechts ben ik te zien. Het is zeker niet mijn beste foto, bij lange na niet. Het is daarentegen wel de beroemdste. In feite duikt de foto steeds weer op bij sites en publicaties die het gebruiken als een “smoking gun” om de verderfelijke relaties aan te tonen die mij, en de FECRIS, aan Rusland verbinden. De stelling is dat de Europese federatie voor de bestrijding van totalitaire sektes (zoals bijvoorbeeld Scientology) verantwoordelijk is voor de erbarmelijke situatie op het gebied van de godsdienstvrijheid in Rusland, simpelweg omdat Alexander Dvorkin vice-voorzitter tot 2021 was (tweede van links op de foto), een Rus die dicht bij de orthodoxe kerk staat. Merkwaardig is de theorie dat een land als de Russische federatie – dat bekend staat om zijn liberalisme en democratie – een adviseur nodig zou hebben die verbonden is aan een instantie uit een land als Frankrijk – dat vijandig staat tegenover burgerrechten – om onliberale wetten af te dwingen. Feit is dat de foto al jaren een lange voorgeschiedenis heeft. Het nu iconische beeld heeft zijn nut al bewezen op de belangrijkste websites van tegenstanders van het werk van de anti-sektebeweging, het is ook verschenen in zoiets onwaarschijnlijks als een boek over de Covid 19 pandemie, gepubliceerd door het All Faiths Network (!), zelfs in een artikel vol van op zijn minst ‘onnauwkeurige’ beweringen in een obscure online krant waarin wordt gesteld dat de anti-sektebeweging verantwoordelijk is voor anti-Oekraïense sentimenten in Rusland en daarom moreel medeverantwoordelijk is voor de voortwoedende oorlog (!). De foto verscheen onlangs in het tijdschrift Bitter Winter met een mooi maar raadselachtig onderschrift (zie hieronder).

Overigens hoort de foto bij een artikel dat niets te maken heeft met de Siberische conferentie die ik bijwoonde en waarvan de foto een getuigenis was. Dit maakt duidelijk dat het beeld nu een soort icoon is waarvan de betekenis meer ligt in de connotatie die eraan wordt gegeven dan in de objectieve weergave ervan. De beroemde foto genoot zelfs de eer te worden gepresenteerd tijdens een geleerd proefschrift op het internationale congres van het vermaarde Centro Studi Nuove Religioni (CESNUR). Een voorbeeld van hoge conceptuele uitwerking en zeldzame wetenschappelijke nauwkeurigheid was de opmerking van de spreker: “Mij is verteld dat deze persoon (ze wees naar mij) een overtuigde atheïst is (wie heeft haar dat verteld?) maar je kunt zien dat hij geen probleem heeft om met geestelijken om te gaan”. In feite was de orthodoxe bisschop in het centrum niet bepaald incognito (het onweerlegbare argument is hier te zien). De foto werd zelfs geciteerd door de bekende geleerde Massimo Introvigne in een artikel in het Russisch, waarin de geleerde beweert een foto te hebben gezien waarop ik “bijna overweldigd werd door priesters” (de bebaarde heer naast mij is een protestantse dominee). De lezer zou zich de reden kunnen afvragen van deze bijzondere belangstelling voor mijn persoon en mijn kennissen, klerikaal en anderszins. Daarvoor moeten dan het CESNUR, het tijdschrift Bitter Winter en het All Faiths Network worden opgevoerd.

Allen hartstochtelijk samen

Het Centro Studi Nuove Religioni (CESNUR) is opgericht en wordt geleid door Massimo Introvigne. Bij degenen die zich met dit onderwerp bezighouden staat hij bekend als een expert op het gebied van de “nieuwe religieuze bewegingen” en als een actieve bestrijder van de standpunten van de anti-sektebeweging, zozeer zelfs dat hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste sekte-apologeten (eenvoudig gezegd: hij verdedigt “sektes“). Zijn CESNUR, opgericht in 1988 in Turijn, is een bekend onderzoekscentrum voor “nieuwe religieuze bewegingen” dat beweert “onafhankelijk te zijn van enige religieuze of confessionele organisatie“, maar verschillende leiders en prominente exponenten zijn lid van Alleanza Cattolica. Introvigne was zelfs landelijk plaatsvervangend regent (reggente vicario nazionale)  tot 2016, tot persoonlijke gebeurtenissen hem ertoe brachten de organisatie te verlaten. De directeur van CESNUR beweert dat zijn persoonlijke opvattingen geen invloed hebben op de documentaire en wetenschappelijke productie van het centrum, dat zich enkel laat leiden door wetenschappelijke nauwkeurigheid. In feite was het Introvigne zelf die in 1993 verklaarde dat CESNUR was opgericht door leden van Alleanza Cattolica om deel te nemen aan de dramatische strijd tussen het lacisme en zijn eigen reactionaire traditie. Het gaat er dus om te begrijpen wat Alleanza Cattolica is. Het is een traditionalistische vereniging die altijd uitdrukkelijk heeft verwezen naar Plinio Corrêa de Oliveira, een Braziliaanse denker en oprichter van de Braziliaanse Vereniging voor de verdediging van traditie, gezin en eigendom (TFP), een traditionalistische katholieke organisatie die door de Braziliaanse bisschoppenconferentie in 1985 werd omschreven als “niet in gemeenschap met de katholieke kerk“. Introvigne zelf droeg een van zijn vele werken op aan De Oliveira: Una Battaglia nella notte (2008). Nu lijkt Alleanza Cattolica een “modernere” lijn te hebben gekozen en van haar officiële website is de verklaring verdwenen die luidde: “Alleanza Cattolica, noch gesticht noch geleid door Plinio Corrêa de Oliveira, heeft echter thematisch verwezen naar zijn contrarevolutionaire magisterium tijdens zijn aardse leven“. Begin 2022 leverde de zoekopdracht van de institutionele website van de Alleanza Cattolica echter maar liefst 96 pagina’s op die aan De Oliveira waren gewijd, met 5 artikelen per pagina. Kortom, een fundamentele en constante referentie in de tijd. Er ontstaat nieuwsgierigheid om te begrijpen wie deze denker was en wat hij beweerde dat zelfs bij de meeste vooraanstaande exponenten van CESNUR zo populair was. De Oliveira was de vereerde drager van een programma van “herstel van de orde“, op te vatten als een terugkeer naar een

Christelijke beschaving, sober en hiërarchisch, fundamenteel heilig, anti-egalitair en anti-liberaal.

Het citaat komt uit zijn bekendste boek, Revolutie en contrarevolutie (1958). Deze gewenste toestand wordt dus opgevat als het herstel van de traditionele wereldorde. Nu duidelijk is geworden wat De Oliveira onder contrarevolutie verstaat, is het gepast het aan de woorden van de denker zelf over te laten om uit te leggen wat revolutie is:

In Revolutie en Contrarevolutie hebben wij de drie grote catastrofes van het christendom, namelijk de Pseudo-Reformatie, de Franse Revolutie en de Communistische Revolutie, voorgesteld als één grote revolutie die zich in de 16e eeuw op religieus-moreel gebied voordeed, zich met de grote schok aan het eind van de 18e eeuw uitbreidde naar het politiek-sociale vlak en de economisch-sociale structuur van het Westen in onze tijd heeft besmet met het wereldwijde vuur van het communisme.

Deze drie rampen vormen de grote tekenen van de opmars van een historisch proces waarin goddeloosheid, immoraliteit en anarchie het universum overnemen.

(Mijn nadruk. Overgenomen uit Het Concilie en het moderne egalitarisme, 1962).

Zelfs het lezen van deze regels brengt een zekere verbijstering met zich mee. Men kan namelijk niet begrijpen hoe men niet de positie van verdediger van alternatieve culten, maar zelfs gewoon neutraliteit in de studie van nieuwe religieuze bewegingen, kan combineren met de overtuiging dat zelfs de protestantse Reformatie een teken was van de opmars van een historisch proces van goddeloosheid, immoraliteit en anarchie. Dit is nog niet genoeg. De Braziliaanse denker zag een vierde revolutie aan de horizon opdoemen, gekenmerkt door tribalisme, d.w.z. de versplintering van het sociale lichaam in fragmenten die zichzelf naar eigen inzicht willen besturen. De oorzaak hiervan zou het relativisme zijn dat de “culturele revolutie” teweeg heeft gebracht. Het is moeilijk je iets meer tribalistisch voor te stellen dan de verschillende concurrerende sektes. De auteur is expliciet: “omnia dii genium doemonia“, d.w.z. “Alle goden der volken zijn demonen” (Ps. 95:5). Als iemand op zoek was naar de perfecte beschrijving van wat anti-oecumenisch is, zou hij die hier vinden.

Dit alles gezegd hebbende, is het denkbaar dat de lezer zich erover verbaast dat Introvigne zelf, als plaatsvervangend regent van een anti-oecumenische vereniging als de Alleanza Cattolica, zijn turbo-oecumenisme kan uiten in de gedaante van directeur van CESNUR; zeker veel verbaasder dan over het feit dat iemand die als seculier wordt beschouwd, zoals ikzelf, hartelijke studie- of vriendschapsbetrekkingen kan onderhouden met religieuze mensen. Gezegd moet worden dat het De Oliveira zelf was die dit paradoxaal gedrag vertoonde nadat de Braziliaanse bisschoppenconferentie op 18 april 1985 officieel verklaarde dat de beweging wegens “haar esoterisch karakter, religieus fanatisme, verering van de leider en stichter en misbruik van de naam van Maria Allerheiligste” niet in gemeenschap was met de Kerk. In december van datzelfde jaar publiceerde TFP een pamflet dat een succesvolle trend zou inluiden, getiteld Brainwashing: A Myth Exploited by the New “Therapeutic Inquisition”. Het pamflet bevat alle ideeën die de CESNUR denktank later zou ontwikkelen. Uiteindelijk is het centrale thema dat het idee van geestelijke manipulatie door groepen die als “maf” worden beschouwd, een mythe is die door een spookachtige “anti-sektenbeweging” wordt gebruikt om hen te censureren. Het boekje benadrukt sterk wat slechts af en toe in CESNUR naar voren komt, namelijk het idee dat deze anti-sekte beweging een samenzwering is van psychiaters en communisten. TFP, een sterk anticommunistische beweging, werd dus aangevallen door de bolsjewistische psychiatrische octopus die nu ook in de Latijns-Amerikaanse kerk heerst. Met een bijzondere bereidheid begon Massimo Introvigne, die zich tot dan toe niet in het bijzonder met “sekten” had beziggehouden, zijn activiteiten als verdediger van religieus pluralisme en ontkenner van het begrip “hersenspoeling“. Drie jaar later was hij al zo’n expert dat hij de CESNUR oprichtte. Er is ook een filiaal in de VS, waarvan de directeur Gordon Melton is, een Methodistische godsdienstleraar, oprichter van een Instituut voor de Studie van de Amerikaanse Religie, waarvan de Scientology-criticus Tilman Hausherr zei dat hij geen andere exponent kende dan Gordon Melton zelf. Hij doceerde aan de Universiteit van Santa Barbara als ‘visiting scholar’ en zou zijn bibliotheek aan de Californische universiteit hebben geschonken. Tegenwoordig is hij “distinguished professor” aan de Baylor University, opgericht door Battisti. Hij heeft ook in het bestuur gezeten van APRL, een mantelorganisatie van Scientology, en is bovenal een van de belangrijkste deskundigen van het nieuwe CAN, het orgaan van sektegeleerden dat door Scientology wordt geleid (zie deel 2).

Wie echter de eerste drie afleveringen heeft gelezen (zie het eerste, tweede en derde deel) zal niet bijzonder geschokt zijn door deze paradox. Het feit dat de verdediging van de “godsdienstvrijheid” wordt uitgevoerd door fundamentalistische of fundamentalistische christelijke personen en organisaties kwam duidelijk naar voren bij de bespreking van de commissies van de Amerikaanse regering. Dit is wellicht niet de enige overeenkomst tussen deze groepen en CESNUR.

Volgens Stephen Kent van de Universiteit van Alberta is CESNURde meest prominente lobbygroep voor controversiële religies” en is de directeur ervan naar verluidt “een felle criticus van elke rationele poging om zogenaamde ‘sektes’ te identificeren of te beperken [die] zich heeft uitgesproken tegen wat hij ziet als intolerantie tegenover ‘minderheidsreligies’, vooral in België, Frankrijk en Duitsland“. Deze beschrijving stelt CESNUR in staat zichzelf te definiëren als een synergetische agent van Amerikaanse overheidscommissies, waarvan de banden met Scientology soms dubbelzinnig zijn gebleken (zie deel twee).

In een recent artikel speculeert Phil Lord van de McGill Universiteit zelfs dat “het zeer waarschijnlijk is dat Scientology CESNUR financiert“.

Citaat uit het artikel van Phil Lord.

Dit standpunt zou echter wel eens simplistisch en enigszins naïef kunnen blijken te zijn.

Nu de eerste nieuwsgierigheid is bevredigd, namelijk wat CESNUR is, kunnen we het studiecentrum van Turijn en zijn directeur even verlaten om een blik te werpen op de twee andere entiteiten die in de proloog van deze aflevering worden genoemd en die dezelfde merkwaardige aandacht aan het Siberische tafereel schonken. Een daarvan was het tijdschrift Bitter Winter. We hoeven niet zo heel erg ver te zoeken, denk ik. Het is in feite een tijdschrift dat door CESNUR wordt uitgegeven en gericht is op het aan de kaak stellen van de Chinese vervolging van religieuze minderheden, zoals de islamitische Oeigoerse minderheid en de Kerk van de Almachtige God. Het artikel waarin de foto voor de zoveelste keer opnieuw is geplaatst (het artikel met het vreemde onderschrift) is inderdaad van Massimo Introvigne. Het enige dat overblijft is het boek dat is uitgegeven door het All Faiths Network en getiteld People of Faith. Rising above Covid 19. Laten we beginnen met te zeggen dat het All Faiths Network een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde “liefdadigheidsinstelling” is die “dicht” bij Scientology staat, en ook lid is van Freedom of Belief (FOB) die we al vaker hebben ontmoet (dit is de Italiaanse organisatie die een prominente aanhanger van Scientology onder haar oprichters heeft). De auteurs van het boek in kwestie zijn Martin Weightman, Alessandro Amicarelli en Tracey Coleman. De eerste is de president van het netwerk en voormalig voorzitter van het mensenrechtenbureau van Scientology. De tweede, Alessandro Amicarelli (de man die me een handlanger van de orgaanoogsters noemde. Zie deel een) is de voorzitter van de FOB federatie, en Tracey Coleman is een vertegenwoordiger van Scientology in Londen (de stad waar Amicarelli woont). Ook Rosita Šorytė zit in het wetenschappelijk comité van de FOB-federatie. De laatste is de dame die de beroemde foto op het CESNUR-congres van commentaar voorzag met wijze woorden. Nou, we zitten er weer eens niet ver naast: zij is de echtgenote van Introvigne, de directeur van CESNUR! Het is alsof je rondjes draait. Kortom, deze setting lijkt een beetje op een oude soap waarin er veel plots zijn, maar de personages steeds dezelfde zijn.

Martin Weightman naast een citaat van zijn favoriete auteur.

Post Scriptum

Zoals reeds vermeld, verscheen onmiddellijk na de Russische inval in Oekraïne een ongelooflijk lasterlijk artikel in een online krant waarin werd beweerd dat de anti-sektenbeweging verantwoordelijk is voor anti-Oekraïense sentimenten in Rusland. Natuurlijk staat de beroemde foto erin, met zelfs mijn naam erbij. Ik ben ook medeverantwoordelijk voor de oorlog! Alsof dat nog niet genoeg was, werd het absurde artikel enkele dagen later gepubliceerd op de website van de United Commission for International Religious Freedom (USCIRF)!

Wat niet helemaal strookt met mijn pro-Russische activiteiten is de parallelle campagne van degenen die de sociale media overspoelen met zinnen waarin ze mijn acties als een Franse agent aanklagen. Zie hieronder:

Maar deze is ook niet slecht:

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel een: stoute ikke

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel twee: Internationale Intriges

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel drie: het woord is aan de jury